eee.png

Valsts vides dienests izveidotais e-buklets

domats tiem auto transportlīdzekļu remontdarnīcu (autoservisu) 

īpašniekiem un vadītājiem, kuri veic sekojošās darbības.

slide iokans 1 rinda

Fixing the Car
JAUNA AUTO SERVISA IZVEIDE
Fixing the Car
C KATEGORIJAS REĢISTRĀCIJA
Fixing the Car
VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
Fixing the Car
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
UN ATSKAIŠU FORMAS
 

1. JAUNA AUTO SERVISA IZVEIDE

IERĪKOŠANA UN REĢISTRĀCIJA

muscular-car-service-worker-repairing-ve

Ja plānojat atvērt autoservisu vai autotransporta mazgāšanas vietu, pirms darbības uzsākšanas jāsaņem Vides tehniskie noteikumi kādā no Valsts vides dienesta reģionālajām vides pārvaldēm, atbilstoši paredzētās darbības atrašanās vietai (Lielrīgas, Vidzemes, Zemgales, Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils).
 

Tā pat jāpārbauda vai šī darbība atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam (informācija par to pieejama katras pašvaldības mājas lapā).

Lai reģistrētu autoservisu:

Lai veidotu C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrāciju, vispirms jāsagatavo iesniegums, kurā jāiekļauj sekojošā informācija:


• servisa adrese, kadastra numurs un ģeogrāfiskās koordinātes; • nekustamā īpašuma lietošanas tiesiskais pamatojums; • servisā veiktās darbības (piemēram, motora un virsbūves diagnostika, riepu maiņa, krāsošana, auto mazgāšana u.c.); • informācija par radītiem atkritumiem un izlietoto iepakojumu, to apsaimniekošanu; • informāciju par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts vai plānots noslēgt līgumu, par • darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu; • ūdens ieguves avots, patēriņa daudzums (m3/diennaktī, m3/gadā); • notekūdeņu rašanās, to apjoms, attīrīšanas iekārtas; • notekūdeņu novadīšanas risinājums, vieta (ja notekūdeņi tiek novadīti vidē); • izmantotās ķīmiskās vielas (daudzums gadā, uzglabāšanas vieta, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms); • gaisa piesārņojuma emisiju avoti (piemēram, sadedzināšanas iekārtas, krāsošanas kameras); • informācija par apkures sistēmu (sadedzināšanas iekārtām), kurināmā veidu, daudzumu.

Dokumentu iesniegšanas veidi

izvēloties vienu no trim


Elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE",  aizpildot tiešsaistē attiecīgā parauga iesniegumu. Identifikācijai var izmantot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. 

 

Rakstiski attiecīgi tajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt saimniecisko darbību.

Ja darbība ir būvniecība, tad reģistrējoties Būvniecības informācijas sistēmā BIS.gov.lv.

                                     Valsts vides dienests:

 • 7 dienu laikā var pieprasīt papildus informāciju par paredzēto darbību, ja iesniegumā nav iekļauta pietiekama informācija.

 • 30 dienās – izsniedz tehniskos noteikumus.

 • Sniedz konsultācijas tehnisko noteikumu iesnieguma sagatavošanā.

 • Pieteikties konsultācijām šeit, apmeklētāju pieņemšanas laiki šeit.

889.png
889.png
 

2. C KATEGORIJAS REĢISTRĀCIJA

889.png

C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu piesārņojošās darbības kontroli un uzskaiti autoservisos.

Lai veidotu C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrāciju, vispirms jāsagatavo iesniegums, kurā jāiekļauj sekojošā informācija:


• servisa adrese, kadastra numurs un ģeogrāfiskās koordinātes; • nekustamā īpašuma lietošanas tiesiskais pamatojums; • servisā veiktās darbības (piemēram, motora un virsbūves diagnostika, riepu maiņa, krāsošana, auto mazgāšana u.c.); • informācija par radītiem atkritumiem un izlietoto iepakojumu, to apsaimniekošanu; • informāciju par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts vai plānots noslēgt līgumu, par • darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu; • ūdens ieguves avots, patēriņa daudzums (m3/diennaktī, m3/gadā); • notekūdeņu rašanās, to apjoms, attīrīšanas iekārtas; • notekūdeņu novadīšanas risinājums, vieta (ja notekūdeņi tiek novadīti vidē); • izmantotās ķīmiskās vielas (daudzums gadā, uzglabāšanas vieta, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms); • gaisa piesārņojuma emisiju avoti (piemēram, sadedzināšanas iekārtas, krāsošanas kameras); • informācija par apkures sistēmu (sadedzināšanas iekārtām), kurināmā veidu, daudzumu.

Uzņēmuma rīcībā jābūt arī sekojošiem dokumentiem, kas attiecināmi uz tā darbību:

 • nekustamā īpašuma lietošanas tiesiskais pamatojums;

 • akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

 • iekšējie rīkojumi/instrukcijas u.c., kas pamato darba drošību, ugunsdrošību, vides aizsardzību;

 • noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, ūdens apgādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu u.c.).

Dokumentu iesniegšana

Iesnieguma veidlapu jāaizpilda elektroniski datorrakstā un jāpievieno e-pakalpojumā reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE". Identifikācijai var izmantot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

                                    Valsts vides dienests:

 • 10 darba dienu laikā izvērtē iesniegumu un, ja nepieciešams, pieprasa papildus informāciju.

 • 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas reģistrē C kategorijas piesārņojošo darbību.

 • Informāciju par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju Valsts vides dienests ievieto savā tīmekļvietnē un informē pašvaldību.

 • Pieteikties konsultācijai iespējams šeit apmeklētāju pieņemšanas laiki šeit.

UZMANĪBU!

Uzņēmuma darbībai nepieciešama B kategorijas atļauja, ja bez servisa darbības tas veic darbību, kurai vajaidzga attiecīgā atļauja, piemēram:

 • ja veic nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādi;

 • ja ir katlu māja, kur sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 5 megavatiem (gāzveida kurināmais, biomasa, kūdra) vai lielāka par 0.5 megavatiem (šķidrais kurināmais)

Informāciju par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu var saņemt Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

889.png

3. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS SERVISIEM

Video prezentācija..

Ieraksti e pastu un saņem pilno versiju

video prezentācijai!

muscular-car-service-worker-repairing-ve

Autoservisu iekārtojums


• Autoservisa darbības vietās, kurās var notikt naftas produktu noplūde (piem. automašīnu stāvlaukums, bīstamo atkritumu noliktava u.c), jāizveido tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Tāpēc jānodrošina atoservisam ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteci uz savākšanas vietām. Notekūdeņus no šīm vietām jāattīra ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas. • Putekļu emisijas izplūdes punktam jāatrodas ne zemāk kā 2m virs autoservisa uzņēmuma ēkas jumta kores un ne zemāk par augstākās 50m attālumā esošas ēkas jumta kori, ja cilvēki ēkā uzturas ilgāk par astoņām stundām dienā. ! Putekļu emisijas rodas, ja autoservisā tiek veikti metināšanas, griešanas, slīpēšanas un tml. darbi. • Ja autoservisa uzņēmums atrodas tuvāk par 100m no dzīvojamām ēkām vai atpūtas zonām, telpās, kurās veic mehānisko transportlīdzekļu virsbūves remontu, krāsošanu, apkopi, mazgāšanu un žāvēšanu, vārtiem, durvīm un logiem vienmēr jābūt aizvērtiem. • Novietnē, kurā uzglabā riepas, jānodrošina preventīvie pasākumi ugunsgrēku novēršanai, kā arī nedrīkst veidot bīstamu riepu uzkrājumu. • Riepu uzglabāšanā ievēro materiālu degtspējas īpašības – riepas neuzlabā blakus eļļām, bīstamajiem atkritumiem, papīram un viegli uzliesmojošiem priekšmetiem/ vielām. Telpas grīdas segumam jābūt tādam, lai netiktu piesārņota grunts un būtu viegli savākt naftas produktu noplūdes, ja tādas radušās. Galvenais, lai tie neiekļūtu sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. • Visās vietās, kur iespējama naftas produktu izlijumi vai noplūde jāatrodas absorbentu krājumiem. • Radīto notekūdeņu savākšana un pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.
Siltumapgādes risinājumi


Ja ir pieslēgums centralizētai siltumapgādei, tad autoservisa īpašniekam jārīkojas atbilstoši līguma ar pakalpojumu sniedzēju nosacījumiem. Savukārt, ja autoservisam ir sava katlu māja, jāievēro sekojošie noteikumi: • Ja apkures katla (sadedzināšanas iekārtas) nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz 5 megavatiem (kurināmais – koksne, kūdra, gāze) vai 0,2 līdz 0,5 megavatiem (izmanto šķidro kurināmo), autoservisam obligāti jāveic C kategorijas darbības reģistrācija papildus jāsniedz informācija par apkures iekārtu (-ām), tostarp jāveic piesārņojošo vielu emisiju aprēķins un jānovērtē katlumājas ietekme uz gaisa kvalitāti (modelēšana)​. • Ja siltumapgādei tiek izmantots mazākas jaudas katls, tad C kategorijas darbība nav jāreģistrē un īpašas prasības autoservisam netiek izvirzītas. • Nav pieļaujama uzņēmuma darbības rezultātā radīto jebkādu atkritumu dedzināšana apkures katlā. • Kurināmais jāuzglabā tā, lai netiktu pieļauts gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojums.
Ūdensapgādes autoservisos


Ja autoserviss izmanto ūdeni no centralizēta ūdensapgādes avota, tam jārīkojas atbilstoši līguma ar pakalpojumu sniedzēju nosacījumiem. Ja ir savs dziļurbums, tad: • Jāiekārto un jāuztur atbilstoša aizsargjosla: 10m stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumu. • Jāveic ūdens uzskaite.
Gaisa piesārņojuma novēršana


Gaisa piesārņojumu rada autoservisu apkures iekārtu darbība, kā arī virsmu krāsošanas un metināšanas darbi. Virsbūves apstrādi - ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu jāveic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām.
Tās izmanto tikai tīrā gaisa pievadei un putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas vai slīpēšanas darba vietām. Krāsošanas kameras jāierīko un jāekspluatē atbilstoši iekārtas pasei un ražotāja instrukcijām, nodrošinot atbilstošas žāvēšanas temperatūras. Krāsošanu, lakošanu un pretkorozijas apstrādi jāveic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām, kuras neizmanto putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas un slīpēšanas darba vietām.
Krāsojot vai lakojot, nosūkto gaisu jāattīra ar sauso filtru, lai novērstu krāsu daļiņu emisiju.
Krāsošanas kameras aprīkojums un filtri nodrošina ne mazāk par 85 % izplūstošā gaisa nepārtrauktu attīrīšanu no cietajām daļiņām (PM).
Tāpat pēc iespējas būtu jāzmanto uz ūdens bāzes ražotas krāsas un atšķaidītājus, kā arī jau krāsošanai gatavās krāsas, kas ievērojami samazina GOS (gaistošie organiskie savienojumi) emisijas apjomus. - Ja, veicot pretkorozijas apstrādi, nelieto līdzekļus, kuru pamatsastāvdaļa ir ūdens, atsūkto gaisu jāattīra no eļļas aerosola. - Ja nelieto speciālas bremžu mazgāšanas iekārtas, visās darba vietās, kur nomaina azbestu saturošas bremžu uzlikas vai veic citas ar bremžu apkopi un remontu saistītas operācijas, jābūt nosūkšanas iekārtām ar filtru (filtraefektivitāte — ne zemāka par 99,9 %). Gaisa attīrīšanas filtriem jānodrošina atbilstoša efektivitāte un apkope. Filtri pēc to darbības izbeigšanas jāapsaimnieko kā atkritumi (atbilstoši ražotāja norādēm). Apkures iekārta jāekspluatē atbilstoši ražotāja instrukcijām, nepieļaujot zalvjveida izmetes un alternatīvus kurināmā risinājumus.
Notekūdeņu apsaimniekošana


Autoservisos esošajās automazgātavās, krāsošanas vietās un darba zonās roda ražošanas notekūdeņi, kas satur dažādus mazgāšanas līdzekļus, virsmaktīvās vielas, naftas produktus un suspendētās vielas, smiltis. • Ja ražošanas un sadzīves notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad jārīkojas atbilstoši nosacījumiem, kādi ir paredzēti līgumā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju. Savukārt, ja pakalpojuma līgumā ir noteikti notekūdeņu kvalitātes kritēriji, tiem pirms novadīšanas centrālajā kanalizācijas sistēmā jāveic iepriekšējā attīrīšana, nodrošinot tādu piesārņojošo vielu koncentrāciju, kādas līgumā noteicis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. •.Ja ražošanas notekūdeņus novada decentralizētajā kanalizācijas sistēmā (piemēram, uzkrāj krājrezervuāros) īpašnieka pienākums ir rīkoties atbilstoši pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanu. • Ja autoservisa uzņēmums atrodas vietā, kur nav ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, jārīkojas saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un jānodrošina, ka notekūdeņu apsaimniekošanā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības: - radītos ražošanas notekūdeņus vispirms jāattīra ar suspendēto vielu un naftas produktu uztvērējiem; - pirms notekūdeņu to novadīšanas vidē vai lietus kanalizācijas sistēmā, jāattīra rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; - ja auto mazgāšanai tiek izmantotas virsmas aktīvās vielas vai fosforu saturošas vielas vai maisījumi, pirms notekūdeņu novadīšanas vidē vai lietus kanalizācijas sistēmā tie jāattīra tādās rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina attiecīgi vismaz virsmas aktīvo vielu vai fosfora atdalīšanu. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšana virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

Troksņa līmeņa kontrole


•. Trokšņa emisijas no autoservisa uzņēmumu darbības vietām nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. • Pamatotu sūdzību gadījumos nepieciešams veikt trokšņu samazināšanas pasākumus.
Augsnes un grunts piesārņojuma novēršana


Autoservisu saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazeme ūdeņu kvalitātes rādītāji. • Bīstamie atkritumi jāuzglabā tā, lai netiktu piesārņota augsne: - jāuzglabā konteineros; - uz cieta seguma; - zem nojumes. • Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
Ķīmisko vielu lietošana un uzglabāšana


• Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, jāseko līdzi: - ķīmisko vielu iedarbības raksturojumam; - drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasībām; - informācijai par atkritumu apsaimniekošanu. • Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā. • Ķīmiskās vielas un maisījumi jāuzglabā iepakojumā uz kura iretiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu. • Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tām, pietiekamā daudzumā jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. • Jāizvairās no darbībām ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami, ja ir pieejami to aizvietotāji, kas ir mazāk bīstami. • Personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības, nepieciešams sertifikāts saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm." Sertifikāciju veic Valsts vides dienests un informācija par sertificētām personām darbībām ar aukstuma aģentiem pieejama šeit. • Juridiskai personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības, nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izsniedz Valsts vides dienests). Informācija par uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem pieejama šeit.
Atkritumu apsaimniekošana


• Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai izturīgā un drošā iepakojumā. • Aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem • Aizliegts sajaukt naftas produktu atkritumus, kuriem ir atšķirīgas īpašības Šķidros bīstamos atkritumus (degvielu, motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulisko eļļu, dzesēšanas šķidrumus, antifrīzu, bremžu eļļas, akumulatoru skābes, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumi u.c.) savāc atsevišķi, slēgtos konteineros. Izlietotās smēreļļas savāc atsevišķi slēgtā konteinerā. • Nolietotos eļļas filtrus (nebojātus vai bojātus) un citas eļļu saturošas transportlīdzekļu detaļas un sastāvdaļas uzglabā zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabā neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabā speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla. • Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs uz bīstamo atkritumu iepakojuma (konteinera/ mucas) izvieto etiķetes. Etiķešu paraugs pieejams šeit.
- etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datum un iepakotāju,
- brīdinājuma zīmēm jābūt atbilstošām normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu marķēšanu un iepakošanu. • Bīstamo atkritumu radītājs bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošina iepakojuma apsekošanu vismaz reizi mēnesī. Elektriskos un elektroniskos atkritumus savāc un nodod atsevišķi •.Izlietoto iepakojumu savāc atsevišķi un nodod atbilstoši tā bīstamībai. Nolietotas riepas nodod uzņēmumam, kuram ir riepu pārstrādei vai reģenerācijai nepieciešamā atļauja (B kategorijas atļauja vai Atkritumu apsaimniekošanas atļauja). Autoserviss, kurš veic riepu ievešanu Latvijā: Slēdz līgumu ar Apsaimniekošanas sistēmām, kuras ieguvušas atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksa par videi kaitīgajām precēm un nodrošina: - riepu atpakaļ pieņemšanu no klientiem;
- uzskaiti un Ziņojuma sagatavošanu. Ja ved riepas uz pārstrādi pats uzņēmums, tad nepieciešama Atkritumu pārvadāšanas atļauja. Autoserviss, kurš sniedz automašīnu riepu nomaiņas pakalpojumu: - var brīvprātīgi slēgt līgumu ar Apsaimniekošanas sistēmām, kuras ieguvušas atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm; - nodrošina riepu nodošanu uzņēmumam, kuram ir riepu pārstrādei vai reģenerācijai nepieciešamā atļauja (B kategorijas atļauja vai Atkritumu apsaimniekošanas atļauja). • Visi atsevišķi savāktie atkritumi jānodod pārstrādei vai noglabāšanai uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša atļauja. Atkritumu radītājam – autoservisam ir - jābūt noslēgtam līgumam par riepu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša: - A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja; - atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Pārliecinieties vai atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības rīkoties ar atkritumiem un uzņēmumam izsniegtajās atļaujās ir iekļauti konkrēti atkritumi (nosaukums, klases kods): A un B kategorijas piesārņojošas darbības: Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas: • Veicot bīstamo atkritumu nodošanu atbilstošam apsaimniekotājam, jābūt pārliecinātiem, ka elektroniski tiek aizpildīta atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes veidlapa, kas jāuzglabā 5 gadus. • Autoservisam jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (atbilstoši vietējās pašvaldības nosacījumiem).

889.png
889.png

4. DOKUMENTI

Uzskaites žurnāls

889.png

Katram autoservisam jāveic izmantoto resursu, radītā piesārņojuma un atkritumu uzskaite. Uzskaites veikšanai ir jāievieš “Uzskaites žurnāls”, kas var būt elektroniskā formātā, bet tam jānodrošina arī papīra formāts gadījumos, ja autoservisa atbildīgai personai jāapliecina informācijas patiesums ar parakstu.

Gada beigās Uzskaites žurnālu ir jāizdrukā un jāparaksta atiecīgā autoservisa atbildīgajai personai, un tas jāglabā atbilstoši uzņēmuma lietvedības nosacījumiem.

Autoservisu iekārtojums


• Autoservisa darbības vietās, kurās var notikt naftas produktu noplūde (piem. automašīnu stāvlaukums, bīstamo atkritumu noliktava u.c), jāizveido tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Tāpēc jānodrošina atoservisam ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteci uz savākšanas vietām. Notekūdeņus no šīm vietām jāattīra ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas. • Putekļu emisijas izplūdes punktam jāatrodas ne zemāk kā 2m virs autoservisa uzņēmuma ēkas jumta kores un ne zemāk par augstākās 50m attālumā esošas ēkas jumta kori, ja cilvēki ēkā uzturas ilgāk par astoņām stundām dienā. ! Putekļu emisijas rodas, ja autoservisā tiek veikti metināšanas, griešanas, slīpēšanas un tml. darbi. • Ja autoservisa uzņēmums atrodas tuvāk par 100m no dzīvojamām ēkām vai atpūtas zonām, telpās, kurās veic mehānisko transportlīdzekļu virsbūves remontu, krāsošanu, apkopi, mazgāšanu un žāvēšanu, vārtiem, durvīm un logiem vienmēr jābūt aizvērtiem. • Novietnē, kurā uzglabā riepas, jānodrošina preventīvie pasākumi ugunsgrēku novēršanai, kā arī nedrīkst veidot bīstamu riepu uzkrājumu. • Riepu uzglabāšanā ievēro materiālu degtspējas īpašības – riepas neuzlabā blakus eļļām, bīstamajiem atkritumiem, papīram un viegli uzliesmojošiem priekšmetiem/ vielām. Telpas grīdas segumam jābūt tādam, lai netiktu piesārņota grunts un būtu viegli savākt naftas produktu noplūdes, ja tādas radušās. Galvenais, lai tie neiekļūtu sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. • Visās vietās, kur iespējama naftas produktu izlijumi vai noplūde jāatrodas absorbentu krājumiem. • Radīto notekūdeņu savākšana un pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.
Siltumapgādes risinājumi


Ja ir pieslēgums centralizētai siltumapgādei, tad autoservisa īpašniekam jārīkojas atbilstoši līguma ar pakalpojumu sniedzēju nosacījumiem. Savukārt, ja autoservisam ir sava katlu māja, jāievēro sekojošie noteikumi: • Ja apkures katla (sadedzināšanas iekārtas) nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz 5 megavatiem (kurināmais – koksne, kūdra, gāze) vai 0,2 līdz 0,5 megavatiem (izmanto šķidro kurināmo), autoservisam obligāti jāveic C kategorijas darbības reģistrācija papildus jāsniedz informācija par apkures iekārtu (-ām), tostarp jāveic piesārņojošo vielu emisiju aprēķins un jānovērtē katlumājas ietekme uz gaisa kvalitāti (modelēšana)​. • Ja siltumapgādei tiek izmantots mazākas jaudas katls, tad C kategorijas darbība nav jāreģistrē un īpašas prasības autoservisam netiek izvirzītas. • Nav pieļaujama uzņēmuma darbības rezultātā radīto jebkādu atkritumu dedzināšana apkures katlā. • Kurināmais jāuzglabā tā, lai netiktu pieļauts gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojums.
Ūdensapgādes autoservisos


Ja autoserviss izmanto ūdeni no centralizēta ūdensapgādes avota, tam jārīkojas atbilstoši līguma ar pakalpojumu sniedzēju nosacījumiem. Ja ir savs dziļurbums, tad: • Jāiekārto un jāuztur atbilstoša aizsargjosla: 10m stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumu. • Jāveic ūdens uzskaite.
Gaisa piesārņojuma novēršana


Gaisa piesārņojumu rada autoservisu apkures iekārtu darbība, kā arī virsmu krāsošanas un metināšanas darbi. Virsbūves apstrādi - ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu jāveic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām.
Tās izmanto tikai tīrā gaisa pievadei un putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas vai slīpēšanas darba vietām. Krāsošanas kameras jāierīko un jāekspluatē atbilstoši iekārtas pasei un ražotāja instrukcijām, nodrošinot atbilstošas žāvēšanas temperatūras. Krāsošanu, lakošanu un pretkorozijas apstrādi jāveic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām, kuras neizmanto putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas un slīpēšanas darba vietām.
Krāsojot vai lakojot, nosūkto gaisu jāattīra ar sauso filtru, lai novērstu krāsu daļiņu emisiju.
Krāsošanas kameras aprīkojums un filtri nodrošina ne mazāk par 85 % izplūstošā gaisa nepārtrauktu attīrīšanu no cietajām daļiņām (PM).
Tāpat pēc iespējas būtu jāzmanto uz ūdens bāzes ražotas krāsas un atšķaidītājus, kā arī jau krāsošanai gatavās krāsas, kas ievērojami samazina GOS (gaistošie organiskie savienojumi) emisijas apjomus. - Ja, veicot pretkorozijas apstrādi, nelieto līdzekļus, kuru pamatsastāvdaļa ir ūdens, atsūkto gaisu jāattīra no eļļas aerosola. - Ja nelieto speciālas bremžu mazgāšanas iekārtas, visās darba vietās, kur nomaina azbestu saturošas bremžu uzlikas vai veic citas ar bremžu apkopi un remontu saistītas operācijas, jābūt nosūkšanas iekārtām ar filtru (filtraefektivitāte — ne zemāka par 99,9 %). Gaisa attīrīšanas filtriem jānodrošina atbilstoša efektivitāte un apkope. Filtri pēc to darbības izbeigšanas jāapsaimnieko kā atkritumi (atbilstoši ražotāja norādēm). Apkures iekārta jāekspluatē atbilstoši ražotāja instrukcijām, nepieļaujot zalvjveida izmetes un alternatīvus kurināmā risinājumus.
Notekūdeņu apsaimniekošana


Autoservisos esošajās automazgātavās, krāsošanas vietās un darba zonās roda ražošanas notekūdeņi, kas satur dažādus mazgāšanas līdzekļus, virsmaktīvās vielas, naftas produktus un suspendētās vielas, smiltis. • Ja ražošanas un sadzīves notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad jārīkojas atbilstoši nosacījumiem, kādi ir paredzēti līgumā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju. Savukārt, ja pakalpojuma līgumā ir noteikti notekūdeņu kvalitātes kritēriji, tiem pirms novadīšanas centrālajā kanalizācijas sistēmā jāveic iepriekšējā attīrīšana, nodrošinot tādu piesārņojošo vielu koncentrāciju, kādas līgumā noteicis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. •.Ja ražošanas notekūdeņus novada decentralizētajā kanalizācijas sistēmā (piemēram, uzkrāj krājrezervuāros) īpašnieka pienākums ir rīkoties atbilstoši pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanu. • Ja autoservisa uzņēmums atrodas vietā, kur nav ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, jārīkojas saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un jānodrošina, ka notekūdeņu apsaimniekošanā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības: - radītos ražošanas notekūdeņus vispirms jāattīra ar suspendēto vielu un naftas produktu uztvērējiem; - pirms notekūdeņu to novadīšanas vidē vai lietus kanalizācijas sistēmā, jāattīra rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; - ja auto mazgāšanai tiek izmantotas virsmas aktīvās vielas vai fosforu saturošas vielas vai maisījumi, pirms notekūdeņu novadīšanas vidē vai lietus kanalizācijas sistēmā tie jāattīra tādās rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina attiecīgi vismaz virsmas aktīvo vielu vai fosfora atdalīšanu. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšana virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

Atskaites

Statistikas pārskati 

 • Autoservisiem, kuri ir reģistrējuši C kategorijas piesārņojošu darbību, katru gadu līdz 1.martam jāiesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskats “Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.

 • Ja C kategorijas reģistrācija attiecināma arī uz servisā esošo katlu māju, tad uzņēmumam ir jāiesniedz statistikas pārskats “Nr. 2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.

 • Ja C kategorijas reģistrācija attiecināma arī uz servisā esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (jauda lielāka par 5 m3/dnn, notekūdeņus novada vidē), tad uzņēmumam ir jāiesniedz statistikas pārskats “Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”

Pārskatu iesniedz tiešaistes režīmā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vietnē - šeit.

Reģistrācija sistēmā, kā arī sistēmas izmantošana atkritumu, gaisa un ūdens pārskatu iesniegšanai ir bezmaksas pakalpojums.

 • Ja nav iespējams aprēķināt piesārņojošo vielu apjomu, nodokļa apmērs ir 71.14 eiro gadā.

 • Ja ir iespējams aprēķināt vidē emitēto piesārņojumu (piem. – katlu mājas emisijas, notekūdeņu radīto piesārņojumu), tad nodokli maksā atbilstoši faktiski radītam piesārņojuma apjomam.

 • Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē ir pieejams Dabas resursu nodokļa kalkulators.

 • DRN aprēķins jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz katra gada 20. janvārim par iepriekšējo kalendāro gadu.

Dabas resursu nodokļa aprēķins un nomaksa

Dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura reģistrējusi  C kategorijas piesārņojošu darbību.

889.png